Gebruiksvoorwaarden

Voorwerpen en omvang

Onze verkoop is onderworpen aan algemene voorwaarden die de bovenhand nemen boven enige andere bepalingen van de koper.

De algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen La Fourmi en elke andere professionele koper, ongeacht of de bestelling rechtstreeks of online werd doorgegeven. Elke bestelling impliceert de onvoorwaardelijke naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Bestellingen

La Fourmi verkoopt niet aan particulieren. Bovendien is een bestelling pas mogelijk vanaf een minimum bedrag van 100 euro.

Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling registreert, wordt hij geacht de prijzen en hoeveelheden te hebben aanvaard.

De informatie, foto’s en afbeeldingen van de catalogus en de website zijn slechts indicatief en binden La Fourmi niet.

Prijzen

Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen uitgedrukt in euro, exclusief belastingen en verzendkosten. La Fourmi behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, hetzij een specifieke contractuele overeenkomst voor een overeengekomen periode tussen La Fourmi en de klant. Als de bestelling niet voldoet aan de voorwaarden voor gratis verzending, worden de verzendkosten aan de klant meegedeeld wanneer de bestelling klaar is.

Het bedrag van de BTW wordt aangegeven tijdens de voltooiing van de bestelling. Als het BTW-tarief zou worden gewijzigd, kan deze wijziging worden weergegeven in de prijs van de artikelen op basis van verandering in de geldende tarieven en zonder dat de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld. Elke bestelling die via onze website wordt geplaatst en geleverd in het buitenland (met uitzondering van België) kan onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze douanerechten en alle belastingen met betrekking tot de levering vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

La Fourmi is niet verplicht om zijn klanten te controleren en te informeren over de toepasselijke douanerechten en belastingen. Door te bestellen, worden klanten beschouwd als de officiële importeur en moeten ze alle wetten en regels in acht nemen van het land waar de goederen worden ontvangen.

 

Betaling

Tenzij anders bepaald, zijn de producten pro forma betaalbaar bij het plaatsen van de bestelling per creditkaart, overschrijving of cheque. Elk bedrag dat door de klant is betaald voor de levering van het product vormt een aanbetaling op de verkoopprijs die definitief door de klant verschuldigd is.

In geval van niet betaling van onze factuur op de vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met de bankintrest gelijk aan de van toepassing zijnde intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties + 3%, met een minimum van 10%. Dit bedrag is  automatisch van toepassing op bedragen die niet zijn betaald na een periode van 10 dagen volgend op de factuurdatum of na kennisgeving van de weigering van bankbetaling

Daarenboven dient elke vervallen factuur die ouder is dan 6 maanden en welke niet betaald is binnen de 8 dagen na ingebrekestelling (elke vorm van betalingsherinnering geldend als ingebrekestelling) te worden verhoogd met 15% ten titel van forfaitair en onverminderd strafbeding.

Een tegoed uitgegeven door La Fourmi kan worden gebruikt om latere facturen te betalen tot een termijn van maximaal éen jaar na de datum van de uitgifte hiervan. De klant mag in geen enkel geval, een bedrag in vermindering brengen van de factuur zonder eerst een creditnota te hebben ontvangen van La Fourmi.

Levering en transport

De leveringstijden die worden meegedeeld door La Fourmi zijn indicatief. Er kan geen schade of rente worden geëist van La Fourmi in geval van niet naleving van de indicaties voor de levertijd die werd gecommuniceerd bij bestelling.

De goederen reizen op risico van de koper, ongeacht de wijze van verzending. De koper moet de goederen bij ontvangst controleren. Als de koper enige schade vaststelt of er ontbreken producten, dan is dit zijn verantwoordelijkheid om dit te melden bij de vervoerder. Deze zal binnen de drie dagen bevestigen (met uitzondering van feestdagen) per aangetekend schrijven en met een kopie naar La Fourmi. 

De levering wordt geacht verricht te zijn van zodra de koper het product in ontvangst neemt. Elke claim met betrekking tot hoeveelheid, aard, kleur,… moet specifiek aangetekend worden verzonden met ontvangstbevestiging binnen een termijn van 8 dagen, vanaf de ontvangst van deze goederen en moet een nauwkeurige beschrijving bevatten. De koper kan geen producten terugsturen zonder de schriftelijke toestemming van La Fourmi.

 

Overdracht van eigendom en risico’s

De verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling (prijs, hoofdsom, kosten en belastingen) wordt ontvangen. De overdracht van risico’s met betrekking tot het product vindt plaats wanneer het bestelde product wordt overhandigd aan de vervoerder. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op eigen kosten een verzekering af te sluiten om elk risico, inclusief verlies en degradatie, te dekken.

 

Garanties en verantwoordelijkheid

De verkochte producten vallen onder de fabrieksgarantie. De garantie geldt niet voor producten die door de koper, of een andere persoon die niet uitdrukkelijk door de verkoper is geautoriseerd, worden aangepast of hersteld, evenals alle producten die onder een specifiek ondersteunings- en onderhoudscontract vallen.

Elke terugzending van een product onder de bovengenoemde garantie moet vooraf worden goedgekeurd door La Fourmi. Voor deze doeleinden zal de klant contact opnemen met de klantenservice van La Fourmi door zijn verzoek te formuleren per mail. Wanneer het product defect blijkt te zijn, stuurt La Fourmi een retournummer. Het defecte product moet worden geretourneerd in de originele verpakking en vergezeld van het ontvangen retournummer. Alle kosten en risico’s verbonden aan het retourneren van het product zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade. In geval van directe schade is de aansprakelijk van de verkoper beperkt tot de waarde van het product.

 

Attributie van rechtsmacht

De algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Voor alle geschillen met betrekking het contract tussen de koper en verkoper is de rechtbank van koophandel te Brussel de exclusieve jurisdictie. Informatique et Libertés: In toepassing van de wet op de gegevensbescherming van 8 december 1992, heeft de koper recht op toegang tot rechtzetting van zijn, door de verkoper bewaarde, gegevens.

 

Intellectuele eigendom

Alle informatie op onze website, in onze catalogus en in onze publicaties is eigendom van La Fourmi of heeft de rechten om deze te gebruiken en publiceren. Het is verboden voor internetgebruikers om inhoud, geheel of gedeeltelijk, opnieuw te publiceren, verzenden, reproduceren of downloaden, ongeacht afbeeldingen, beschrijvingen, prijzen of technische uitleg, met uitzondering van: documenten die specifiek zijn voorzien voor download op onze website, zoals de catalogus van La Fourmi bijvoorbeeld.

IBAN : FR7630047145030002004820189   

BIC : CMCIFRPP